Nahalal na mga Opisyal

Dahil sa muling pagdidistrito, magkakaroon ng ilang posibilidad na magbago ang mga distrito ng iyong Pangkongreso, Asembleya ng Estado, at Senado ng Estado na ang ibig sabihin ay maaari ring magbago ang iyong mga kinatawan sa mga inihahalal na mga katungkulang ito sa susunod na pangkalahatang halalan. Mas kaagad, gayunpaman, boboto ang mga botante para sa mga kandidatong tumatakbo para sa katungkulan gamit ang mga bagong hangganan ng distrito bilang bahagi ng Primaryang Halalan ng California sa Hunyo 7, 2022. Ipinakikita ng listahang ito ang mga pagbabago (kung mayroon) sa mga distritong iyon.