Các Viên Chức Đắc Cử

Do việc tái phân định khu vực, có một số khả năng các địa hạt dành cho Quốc Hội, Hạ Viện Tiểu Bang, và Thượng Viện Tiểu Bang của quý vị sẽ thay đổi, có nghĩa là các đại diện của quý vị trong những chức vụ đã được bầu này có thể thay đổi sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Tuy nhiên, ngay lập tức hơn, các cử tri sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên tranh cử vào chức vụ bằng cách sử dụng các ranh giới địa hạt mới như một phần của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 7 Tháng Sáu, 2022 của California. Danh sách này phản ánh những thay đổi (nếu có) đối với các địa hạt đó.